Reglement spaarkas

Hulshout, 11/1/2017

 1. Elk lid gaat een overeenkomst aan met de spaarkas voor één spaarperiode lang. (1jaar)
 2. Sparen kan vanaf 16 jaar.
 3. Er moet door ieder spaarder minimum 10euro per maand gespaard worden, vreemde valuta en stukken onder de 0,50 euro gaan naar de activiteiten kas.
 4. Diegene die niet aan regel 3 voldoen worden beboet met 2,50euro.
 5. Indien men 3 maanden na elkaar niet spaart, wordt men automatisch uitgeschreven, het gespaarde bedrag wordt na aftrek van de boetes (ook van de laatste drie maanden) WEL uitbetaald op het einde van het spaarjaar.
 6. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk gebeuren door een briefje in de spaarkas te deponeren. Vanaf dat moment worden geen boetes meer gerekend.
 7. Er wordt 1 keer per jaar uitbetaald zonder uitzonderingen, de datum wordt op tijd meegedeeld.
 8. Spaarders die om welke reden ook een café-verbod krijgen zijn met onmiddellijke ingang geschorst. Er worden geen boetes meer gerekend, uitbetaling in overleg met het bestuur.
 9. Iedere spaarder mag zelf een nummer kiezen en is verplicht dit nummer te kennen en te onthouden. Moest hij/zij in een ander nummer sparen zal dit eigendom worden van dit nummer. Hij/zij zal dan eveneens beboet worden…als hij/zij onvoldoende gespaard heeft.
 10. Het bestuur van de spaarkas kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij gelede schade door brand of diefstal.
 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 12. Elke laatste donderdag van de maand is er lichting om 20u, in het bijzijn van 2 leden (getuigen) en minstens 2 bestuursleden. Moest een getuige belet zijn dan is hij/zij verplicht een vervanger te sturen die ook bij de spaarkas is, zo niet zal men beboet worden met 2,50 euro.
 13. Het gespaarde geld wordt maandelijks op een spaarboekje gestort.
 14. Iedere spaarder betaalt elk jaar lidgeld van 5 euro (voor activiteiten kas). Ook de boetes dienen voor de activiteiten kas, ten voordele van iedere spaarder. Dit bedrag zal verrekend worden bij de uitbetaling

Met vriendelijke groeten, het bestuur